Generelle Vilkår

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for Tjepp IT ApS (herefter benævnt TJEPP) fastsætter vilkårene for TJEPP's levering af ydelser og varer til Kunden. Fravigelse af disse vilkår kan alene ske ved skriftlig aftale herom.

1.2 Opgavens udførelse

Der er som udgangspunkt ikke dedikeret navngivne konsulenter til gennemførelse af en aftale, dette kan dog være særligt aftalt. TJEPP forbeholder sig altid ret til at udskifte konsulenter med andre kvalificerede konsulenter efter TJEPP's valg. TJEPP kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører, uden at dette dog påvirker TJEPP's ansvar.

1.3 Varer

Såfremt der indgår varer, defineret som udstyr og standardprogrammel, i leverancen, fremgår dette af den konkrete aftale med Kunden. Medmindre andet fremgår af ordren, betales særskilt for udpakning, opsætning, installation, o.lign.

Risikoen for varer overgår til Kunden ved fysisk levering.

Bestilte varer, der ikke indgår i TJEPP's produktsortiment, licenser samt øvrige konfigurationsvarer krediteres ikke, og tages ikke retur.

1.4 Kundens forpligtelser

For at TJEPP kan gennemføre en indgået aftale, er det afgørende, at Kunden medvirker aktivt i processen. I den forbindelse har Kunden blandt andet pligt til at informere TJEPP's konsulenter om alle forhold, der har betydning for en aftales gennemførelse, samt at bidrage til tilrettelæggelse af arbejdet og tildele egne ressourcer, således at aftalen kan udføres som aftalt. Kunden er endvidere ansvarlig for IT-installationer, kommunikationslinjer,og for at der til enhver tid er taget fornødne backup, således at Kundens data altid let kan rekonstrueres.

I det omfang TJEPP skønner det nødvendigt for en aftales gennemførelse, skal Kunden for egen regning give konsulenterne adgang til Kundens IT installation og databaser efter konsulenternes nærmere anvisning. Endvidere skal Kunden stille de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for konsulenterne - arbejdspladserne skal være forsynet med IT-installationer, kommunikationsfaciliteter m.v. efter konsulenternes nærmere anvisning.

Såfremt Kundens forhold betyder, at den aftalte ydelse ikke har kunnet leveres, faktureres Kunden den aftalte ydelse med fradrag af TJEPP's eventuelle anden fakturering af den pågældende konsulent i samme periode.

TJEPP kan på ingen måde gøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Kundens manglende opfyldelse af sine forpligtelser under samarbejdsforholdet.

Test af Software og Internetsider
Kunden forpligter sig til at teste det udviklede/opsatte produktet, samt indrapportere eventuelle fejl og mangler indenfor 1 måned efter aflevering.

Fejl og mangler indrapporteret efter 1 måned, faktureres til normal timepris.

Som aflevering anses idriftsættelse af softwaren eller internetsiden, med mindre andet er aftalt.

1.5 Konsulentvederlaget

Medmindre andet er skriftligt aftalt, faktureres den leverede ydelse efter forbrugt tid, i henhold til TJEPP's til enhver tid gældende prisliste. Vederlaget for konsulentydelser kan være baseret på påbegyndte timer, dage eller uger.

1.6 Transport- og opholdsudgifter

Udgifter til konsulenternes transport, ophold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse, faktureres altid i henhold til TJEPP's gældende regler og takster.

1.7 Fakturering og betaling

TJEPP fakturerer Kunden hver 14. dag, samt når opgaven er afsluttet. Medmindre der i ordren er angivet en fast pris på gennemførelse af en opgave, faktureres på baggrund af anvendt tidsforbrug, udspecificeret på de enkelte ydelser eller konsulenter.

Varer faktureres ved levering.

Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 dage efter fakturadato. Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, skal betaling være sket senest 8 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens til enhver tid fastsatte referencerente med et tillæg på 7% regnet fra forfaldstidspunktet.

1.8 Garanti

TJEPP er ansvarlig for, at de udførte opgaver lever op til en god faglig standard på området.

Leverede varer er underlagt producentens garanti i det omfang, det fremgår af varens dokumentation. TJEPP giver ingen garanti derudover.

TJEPP kan ikke gøres ansvarlig for, at den leverede ydelse ikke har den ønskede værdi for Kunden, at man ikke opnår de ønskede resultater, eller at ydelsen i øvrigt ikke har den forudsatte hensigtsmæssighed.

1.9 Produktansvar

TJEPP er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af de solgte produkter/ydelse, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved et af TJEPP leveret produkt/ydelse. Ansvar forudsætter endvidere at det bevises, at produktet/ydelsen er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

TJEPP's ansvar for tingsskade gælder alene i 12 måneder fra produktet/ydelsens overgivelse til Kunden og kan ikke overstige DKK 100.000,00.

I det omfang TJEPP pådrager sig produktansvar overfor Kunden, er TJEPP's ansvar begrænset til det direkte tab, og omfatter således f.eks. ikke følgeskader på tilsluttet udstyr, indirekte tab så som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger m.v.

I den udstrækning TJEPP måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde TJEPP skadesløs i samme omfang, som TJEPP's ansvar er begrænset i henhold til ovenstående. I tilfælde, hvor TJEPP holdes ansvarlig udover det ovenfor anførte, skal Kunden tilsvarende holde TJEPP skadesløs herfor.

Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge for den samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om TJEPP's produktansvar.

For personskade gælder produktansvarslovens regler.

1.10 Reklamationer

Kunden er forpligtet til at undersøge, evaluere og afprøve det leverede ved hvert projekts eller delprojekts afslutning. Mangler, der opdages ved en sådan gennemgang, skal straks meddeles TJEPP. Kun såfremt den af TJEPP leverede ydelse må betegnes som mangelfuld, og dette ikke burde være opdaget af Kunden i forbindelse med Kundens gennemgang, kan Kunden påberåbe sig manglen. Reklamation skal ske straks manglen opdages, dog senest 1 måned efter arbejdets afslutning.

For varer gælder reglerne i varernes dokumentation.

I tilfælde af mangler kan TJEPP vælge, om man vil foretage omlevering eller efterlevering af den leverede ydelse, eller om man i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre beføjelser gældende mod TJEPP.

1.11 Ansvarsfraskrivelse

TJEPP kan alene drages til ansvar for produkter/ydelser, der er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige/uegnede komponenter, netværk, software, hardware eller andre materialer, som er leveret af TJEPP. Ansvar kan endvidere alene gøres gældende, såfremt produktet/ydelsen er forsvarligt installeret og supporteret, og af Kunden er anvendt korrekt og til sædvanlig brug ifølge TJEPP's specifikationer.

TJEPP er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der skyldes mangelfuld support/vedligeholdelse, urigtig installering foretaget af Kunden, ændringer foretaget uden TJEPP's skriftlige samtykke eller reparationer, opdateringer eller andre ændringer, som Kunden har udført uden TJEPP's forudgående skriftlige samtykke.

Hvis TJEPP's ydelse til Kunden omfatter produkter eller delprodukter, som er købt hos tredjemand, og som TJEPP ikke har ansvaret for udviklingen eller produktionen af, er TJEPP uden hensyn til det i denne bestemmelse anførte alene ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti.

Leveringstider, som måtte være angivet i en indgået aftale, er alene vejledende og TJEPP kan ikke gøres ansvarlig for manglende overholdelse af sådanne leveringstider.

Er produktet/ydelsen behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er TJEPP forpligtet og berettiget til - efter eget valg - (1) at afhjælpe manglen, (2) at foretage omlevering, (3) at give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller (4) at betale erstatning. Kunden er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende.

Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Kunden.

TJEPP's eventuelle erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab og kan aldrig overstige 50 % af Kundens erlagte vederlag i henhold til ordren. Indirekte tab, herunder driftstab, tabt avance, tab af data eller Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning erstattes ikke.

1.12 Force Majeure

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, leveringsproblemer fra underleverandører, længerevarende sygdom hos nøglemedarbejdere, omfattende virus samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.

Såfremt der indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, og begge parter kan kræve eventuelle tidsplaner genforhandlet. Dersom force majeure situationen har varet i mere end 60 dage, kan hver af parterne vælge at annullere en indgået aftale for fremtiden.

1.13 Tavshedspligt

Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører, i enhver henseende vil behandle modtagne oplysninger fortroligt. Tavshedspligten viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile parterne i henhold til ufravigelige lovbestemmelser. Begge parter erklærer sig indforståede med til enhver tid, på opfordring fra den anden part, at returnere ethvert dokument eller andet materiale, som måtte være blevet udleveret dem i det omfang, det ikke vil hindre opfyldelse af en indgået aftale.

1.14 Rettigheder

Når intet andet skriftligt er aftalt mellem parterne, erhverver Kunden alene en ikke-eksklusiv brugsret til resultaterne af TJEPP's ydelse. Enhver ret herunder enhver immateriel rettighed samt ophavsret til materiale, der er udarbejdet for Kunden i forbindelse med opgavens udførelse, tilhører TJEPP. TJEPP kan frit anvende det udviklede og dele deraf samt den under arbejdets udførelse oparbejdede know-how, til brug for andre kunder.

Til udstyr erhverver Kunden ejendomsretten, medmindre andet fremgår af den indgåede aftale. Til standardprogrammel erhverver Kunden de i programmellets licensbetingelser angivne rettigheder.

Vareleverancer er omfattet af ejendomsforbehold, indtil den fulde købspris er betalt.

1.15 Aftalers ophør

Aftaler indgået mellem TJEPP og kunden er som udgangspunkt uopsigelige fra begge parters side, indtil den i den indgåede aftale specificerede ydelse eller vare er leveret.

Aftaler kan dog altid opsiges af TJEPP med 30 dages varsel. Såfremt en aftale opsiges fra TJEPP side, kan det særskilt aftales, at TJEPP skal afslutte nærmere specificerede opgaver mod betaling af normalt vederlag herfor.

Kunden kan altid indtil 10 arbejdsdage før arbejdet er planlagt påbegyndt opsige en indgået aftale mod at betale 15% af den aftalte pris for opgavens udførelse, eller såfremt der ikke er en fast pris, da 15% af det estimerede samlede vederlag.

Ved opsigelse indtil 5 arbejdsdage før arbejdets aftalte starttidspunkt, vil dette honorar være 50% og ved opsigelse senere end 3 arbejdsdage før planlagt assistance, betales den fulde sum.

Kunden kan ikke opsige aftaler for så vidt angår varer, der er bestilt hos underleverandører.

I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende generelle vilkår, er TJEPP berettiget til uden varsel at ophæve en med Kunden indgået aftale, hvis Kunden ikke uden ugrundet ophold bringer misligholdelsen til ophør. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet enhver misligholdelse der ikke afhjælpes senest 14 dage efter TJEPP's skriftlige påkrav.

1.16 Konfliktløsning

Opstår der uenighed eller problemer mellem parterne i forbindelse med opfyldelsen af en indgået aftale, kan hver af parterne indkalde til et møde med deltagelse af en direktør fra hver af parterne. Såfremt en opstået uoverensstemmelsen ikke lader sig løse ved et sådant møde, afgøres sagen ved de ordinære danske domstole ved TJEPP's hjemting. Dansk ret finder anvendelse.